www.tamilar.org - The Portal for more than Seventy Million Tamil People
Sponsored By :: http://www.kuttyjapan.com Welcome to TAMILAR.ORG 'Siru Thuli, Peru Vellam' means 'Single drops makes an Ocean'
Web portal for Seventy Million Tamil Speaking Community.
Free Tamil Matrimonial
Guest Book
Contact Info
Site Info
Site Designed by
Ram Softs India
Site Hosted by
Kuttyjapan Web Services
Site Author
Raam Kumar Nadar
Site Sponsors
Srianth Fine ArtsVanakkam / Nal Varavu - www.tamilar.org - The Portal for more than Seventy Million Tamil People
Chronological Listing of Tamil Literature (...BC - 21st Century. AD)

In this and following webpages, an attempt is made to present a chronological listing of the tamil authors and their literary works. Though we have tried to collect here all significant/classical tamil works, the list is by no means comprehensive. Any help towards completing/correcting this table will be highly appreciated.

The goal of this listing is to provide a quick reference list of "who wrote what and approximately when". Assignment of a "date" to a very ancient tamil literary work is by no means a trivial task even for Tamil scholars. Arguments about specific assignments are very common. So the dates given below must be taken purely as indicative!!!


SANGAM PERIOD
AuthorWork
... aga nAnURu
... ainguRu nURu
kaliththogai
kabilar kuRaNYippabAttu
... kuRundhogai
nakkirar thirumurugARRuppadai
perungunRup perungAsikkanAr malai padugadAm
mAnguti marudhanAr madhuraik kansi
muththAmak kaNNiyArporunNARARttup padai
kadiyalUr uruththiran kaNNanAr perumbANARRuppadai
nappUdhanAr mullaip pAttu
... puRanNAnURu
... padhiRRup paththu
... paribAdal
naththAdhanArsiRubANARRuppadai
tholkAppiyar tholkApiyam
anthology naRRinai
nakkIrar nedunalvAdai
kadiyalUr urttiran kaNNanar pattinappAlai
2nd C. AD
AuthorWork
ilangOvadigaLsilappadhigAram
thiruvaLLuvarthirukkuRaL
4th C. AD
AuthorWork
nallAdhanAr thirukkadugam
kUdhalUr kizhAr mudhumozhik kaaNYi
5th C. AD
AuthorWork
kabila thEvarinnA nARpadhu
pUdhaNY sEndhanAr iniyavai nARpadhu
poygaiyAr kalavazhi nARpadhu
6th C. AD
AuthorWork
kaNNan kUththanAr kAr nARpadhu
kAraikkAl ammaiyaaraRpudhath thiruvandhAdhi
peruvAyin muLLiyAr AsArak kOvai
kaNitha mEdhaviyAr ElAdhi
UmuvAdhiyAr aindhiNai ezhubadhu
mAran poraiyanAr aindhiNai aimbadhu
kaNNambUdhanAr thiNaimozhi ambadhu
kaNitha mEdhaviyAr thinaimAlai nURRaimbadhu
thirUmular thirumandhiram
kAraikkAl ammaiyAr Umuththa thiruppadhigam
? muththoLLAyiram
munRuRaiyaraiyanAr pazhamozhi nAnURu
pullaNG kAdanNArkainNnNilai
kAriyAsAr siRubansoomulam
? nAladiyAr
vizhambi nAkanArnaaNmaNikkadigai
7th C. AD
AuthorWork
? paandikkOvai
anthology thevAram
anthology nAlAyira divya prabhandam
8th C. AD
AuthorWork
konguvEzhir perungadhai
iraiyanAr iraiyanAr agapporuL
9th C. AD
AuthorWork
kambar irAmayaNam
avin^AyanAr avinNayam
mANikka vAsagar thirukkOvaiyAr
sEramAn perumAL nAyanAr thirukkayilAya NYAna ulA
? hamizh neRi viLakkam
perundhEvanArmAvindham
perundhEvanArpAradha veNbA
? vaLaiyaabadhi
aiyanNAriththanAr puRapporuL veNbA mAlai
thiruththakka thEvar sivaga sindhAmaNi
? nandikkalambaham
aRivANar pancha marapu
10th C. AD
AuthorWork
? pazhanikkOvai
? vAmana saridhai
amidhAbadhiyudhaivar amidhAbadhi
nambi andAr nambi athisaya piLLaiyAr pirabandhangaL
? kundalagEsi
? thiruppadhi kOvai
pingalar pingala nigandu
ubEndhiraach sAriyAr singEndhira mAlai
thOlAmozhith thEvarcULAmaNi
11th C. AD
AuthorWork
? kUdhalsangamaththup paraNi
? koppaththup paraNi
kallAdanAr kallAdam
ponnavan kaNa nUl
kavigumudha sandhira pAndiyan kulOththunga sOzhan saridhai
amidha sAgarar yApperungaLam
amidha sAgarar yApperungaLak kArigai
puttamiththiranAr viragOzhiyam
12th C. AD
AuthorWork
pArAsamAyagOlAri mAmuni aththAdhasa purANam
ambigAbadhi ambigAbadhi kOvai
? aruNgalachcheppu
ottakkUththararumbeyth thoLLaayiram
ottakkUththaruththara kaandam
ottakkUththarkulOththungan piLLaith thamizh
ottakkUththarthakkaiyaap paraNi
ottakkUththarmUvar ulA
avvaiyAr AththichchUdi
avvaiyAr mUdhurai
avvaiyAr konRaivEndhan
auvaiyAr nalvazhi
thiruvArangaattamuththanAr irAmanuja nURRandhAdhi
seyangondAr kalingaththup paraNi
parasamaya kOzhari mAmuni kaNNivana purANam
kuNaaththan sEy kaguththan kadhai
? vachchaattOLLAyiram
kuNavira pandidhar vasanNandhi mAlai
aruNAsalap perumAL emberumAnAr viNNAna sAram
nErgunRavanaar thiruppugalUr andhAdhi
thirukkadavUr uyyavandha thEvar thirukkaruRRup pAdiyAr
thirukkarugai perumAL kavirAyar thirukkarugai mANmiyam
thandiyAchchAriyAr thandi alangAram
aruNAsalapperumAL emberumAnAr naaNaathithsavithi
kambar sadagOparandhAdhi
kambar saraSvadhi andhAdhi
kandhiyAr sindhaamaNip paripAdal
sEkkizhAr periya purANam
parasamAya kOzhari mAmuni poombuliyUr nAdagam
aruLaaLap perumAL emberumAnAr piramEya sAram
guNavIra pandithar nIminAtham
13th C. AD
AuthorWork
naRkavirAsa nambi agapporuL viLakkam
Adhichcha thEvariraNiyAvadaip paraNi
arunNandhi sivamirubA irubadhu
vadaguttiruvidhip piLLai iru muppaththariyap pathi
maNavasaNG kAththanAr uNmai viLakkam
? kulOththunga sOzhan kOvai
poyyAamozhip pulavar thansaivaaNan kOvai
? yasOdhara kAvyam
saththimuRRap pulavar thanip pAdal
? sangara sOzhan ulA
meyk kandAr sivaNYAna pOdham
aruLnNandhi sivam sivaNYAna siththiyAr
pattinaththArparamArththa tharisanam
pugazheendhip pulavar naLavenbA
pavananthi munivar nannUl
14th C. AD
AuthorWork
kurumuni adigaL agaththiyar thEvaraththirattu
pattirAkkiriyAr arutpulambal
a. maNavALap perumAL nAyanAr AsArya hirudhayam
kOvai ambalanNAdhath thambirAn Uruba sooruba agaval
iraththiyAr EgAmbaranNAdhar ulA
kAchchiyappa civAchchAriyAr kandha purANam
? kappal kOvai
? kalaviyAr karigai
avvaiyAr nANAk kuRal
aruL namachchivAyarnANAmirdham
aruL namachchivAyarnANAbusaith thiruviruththam
veRRimAlaik kavirAyar thiruchchendhUr puraaNam
avoorudhi nAdharthirunNURRanNthaadhi
tholgaappith thEvarthiruppAdhirippuliyUr kalambagam
oppilimaaNap pulavar thanip pAdal
umApathi sivasAriyAr thiruvaruttayan
sambandha saraNAlayar thaththuva viLakkam
sigazhi thaththuvap piragAsar thaththuva piragAsam
civAlaya munivarthevaarath thirattu
avvaiyAr vinNAyagar agaval
? varaiyaRuththa pAttiyal
vAmana munivar mErumandhira purANam
meymmozhith thEvar meym mozhich saridhai
? meyNYNYaana viLakkam
navanItha nAtharnavanItha pAttiyal
? jaina rAmAyaNam
aruL namachchivA yar pOsana vidhi
naiyinNArAsiriyar piLLaiyandhAdhi
villibuththUrAr pAradham
nimbai sankaran^AraNanAr madhuraik kOvai
kOvai ambalan^Adha thambirAnpiran pirasAdha agaval
vizhAsOlaip piLLai sapthagaadhai
pOsarAsar saRagOdi mAlai
parama munivar sindhAndha sAram
umApadhic civarAyarsivappiragAsam
sivavAkkiyar siva vaakkiyam
? palsandha mAlai
? palsandha mAlai
vA. azakiya maNavaLap perumaL bhAgavath geethai venbA
pattinattAr pattinattar pAdal thirattu
15th C. AD
AuthorWork
agappEych siththar agappEychchiththar pAdalgaL
? aththiyUrk kOvai
adhimadhura kavirAyar adhimadhura kavirAyar pAdalgaL
? arichchandhira veNbaa
pradhivAdhi payangaram aNNan amalanNAdhibirAn
azhagunichchiththarazhagunichchiththar pAdalgaL
? Adhinaar piLLaith thamizh
maNavALa mAmuni Arththip pirabandham
idaik kaattuchchiththar idaikkAttuchchiththar pAdalgaL
? irAmayaNa veNbA
kAandhiyAr udhayaNa kumAra kAvyam
kONiriyappa nAvalarubadhEsa kAndam
NYAnavArOdhayAr ubadhEsa kaandam
maNavALa mAmuni ubadhEsa rathna mAlai
? umavAna sangiragam
kaNNudhaiya vaLLal ozhivilO thukkam
kadhuvElich siththar kadhuvElich siththar paadalgaL
kaariyaar kaNakkadhigaaram
aaRumuga nAvalarkandha puraaNa vasanam
aruNagiri n^Adhar kandhar alangAram
aruNagiri n^Adhar kandhar anubUdhi
kabilar kabilar agaval
kayaadharar kayAdhara nigandu
kudhambaich siththar kudhambaich siththar pAdalgaL
AdhivarAga kavi kAdhambari
udhisith thEvar thirukkalambagam
pagazhik kUththar thiruchchendhUr piLLaiththamizh
thirunNeRiviLakka muththaiyAr thirunNeRi viLakkam
aruNagiri nAdharthiruppugazh
aruNagiri nAdharthiruvaguppuzh
? sri purANam
paravAdhi kEsariyArsrichaila vaibavam
appiLLai vaLLith thirumaNam
kaaLi muththammai varuNagulaththin mAdhal
kaNNuththaiya vaLLal maayappiralAbam
thAttavarAya suvAmigaL perundhirattu
.... puRaththirattu
appuLLAr sampradhaaya sandhirigai
kALamEgap pulavar siththira madal
uththaranNallUr nangaipaaychchallur padhigam
thaththuvaraaya suvAmigaL pAdhudhuRai
? navalinga liilai
16th C. AD
AuthorWork
rEvAnath chiththarar agarAdhi nigandu
kuru namachchivAyaraNNaamalai veNbA
kamalai nANabiragAsar aththivAk kattaLai
vIran Asugavirayan arichchandhira sariththiram
vIra kavirAyar arichchandhira purANam
kugai namachchivAyar aruNagiri andhAdhi
maRaiNYAna sambandhar aruNAsala purANam
varaguNarAma pANdiyan ambigai maalai
lOgAnsiyAr irAmayaNa AsArya thivya saridhai
haridhAsar irusamaya viLakkam
varadhungarAma pANdiyan ilinga purANam
ulaganNAdhar ulaga nIdhi
maraiNYNYAna sambandhar Ongu kOyir purANam
kachchi nAnAppiragAsar kachchik kalambagam
maRaiNYNYAna sambandhar kamalAlayam
karuvoorur siththarkaruvUrur pusavidhi
adhivirarAma pANdiyan kAsik kAndam
kAgabusundharkuRaL
kamalai naNAnap piragAsar thirumazhabaadhi purANam
adhiviirarAma pANdiyan thirukkaruvai kaliththuRai andhAdhi
adhiviirarAma pANdiyan thirukkaruvai padhiRRup paththandhAdhi
adhiviirarAma pANdiyan thirukkaruvai veNbA andhAadhi
siRakkaviraasa piLLai thirukkaazhaththi nAdhar ulA
thirukkarugai perumAL kavirAyar thiruppadhi kOvai
niramba azhagiya thEsigar thirupparaNGkiri purANam
virai kavirAsa pandidhar seLandharya lagari
niramba azhagiya thEsigar vENuvaana purANam
adhiviirarAma pANdiyan veRRivERkai
koNgaanach settiyaar vAlaik kummi
varaguNarAma pandidhan vAyusaNYchigai purANam
thirukkurugai perumAL kavirAyar mAran alangAram
thirukkurugai perumAL kavirAyar mAran agapporuL
? pirabandha marabiyal
kamalai nANappiragAsar putpavadhi
kamalai nANap piragAsar pirasAdha mAlai
aiyan perumALpUruruva saridhai
varadhungarama pANdiyan piramEththara purANam
? kUdhal purANam
adhiviraraama pANdiyan kUrma purANam
varadhungaraam pANdiyan kokkOgam
sidhambaranNaadha kavi sangara vilaasam
maRaiNYAna sambandhar sadamaNik kOvai
maRaiNYAna sambandhar sangarppa nirAgaraNam
kamalai nANappiragAsar sadhi nUl
paransOdhi sidhambarap pAttiyal
thirumalainNAdhar sidhambarap purANam
? magaa purANam
tirukkurukai perumAL kavirAyar namperumAL mummaNik kOvai
nallapiLLai nallapiLLai bAratham
cEnAthirAyar nallai kuravanchi
cEnAthirAyar nallai venbA
thirukkarugai perumAL kavirAyar pAppAviNam
sevvaich cUduvarpAgavadha purANam
aruLALath thAsarpAgavadha purANam
maRaiNYAna sambandhar padhibasubAsap paNuval
rEvaNach siththar sivaNYaana thibam
maRaiNYaana sambandhar sivadharumOththaram
sivagiri yOgigaLsivanNeRip piragaasam
kuruNYaana sambandhar sivabOgasAram
kamalai naaNappiragAsar sivaangandhabOdhaga sAram
anNandhaariyappar sundharabAndiyam
maRaiNYAna sambandhar saiva samaya neRi
kamalai nANap piragAsar saiva pUsai agaval
kamalai nANap piragAsar saiva nUththaaNa agaval
? nAkakumAra kAviyam
veerai ambikApathi nellai varakkakOvai
athiveerarAma pANdiyan naidatham
17th C. AD
AuthorWork
piLLaip perumAL ayyangAr ashdap pirabandham
Andip pulavarAsiriya nigandu
cuvAmin^Adha thItchadhar ilakkaNak koththu
vaithyan^Adha thItchadhar ilakkaNa viLakkam
agOra munivarkaNNapparp purANam
agOra munivarkumbagONap purANam
kumaragurubarar pirabandhath thirattu
an^thakkavi virarAgava mudhaliyAr thirukkazhukkunRa purANam
an^thakkavi virarAgava mudhaliyAr thirukkazhukkunRa maalai
sarkkaraip pulavar thiruchchendhUr kOvai
ellappa nAvalar thiruchchengAttAn kudi purANam
llappa nAvalar thiruvaruNai andhaadhi
andasuvaamik kavirAyar thanichcheyyuch sindhaamaNi
zhagiya siRRambalak kavirAyar thazhasinga maalai
pattikkaacup pulavar thoNdaimaNdala catakam
gOra munivar vEdhaaraNya purANam
cuppiradhibak kavirAyar kuzhappa nAyagan viRalividhiththu
Egasandhak kiraagi vadamaalai veNbA
savvaadhup pulavar mugaiyAdhin Andavar piLLaiththamizh
rAsai vadhamalaiyappap piLLai makka purANam
cupramaNiya thitchadhar pirayOga vivEgam
thu. sivappiragAsa suvAmigaL sivappiragAsa suvAmigaL pAdalgaL
aanandha kaviraayarsandhiravANan kOvai
kadhimaimuttup pulavar samuththira vilAsam
umaRup pulavar siRaap purANam
eLLappa nAvalar sevvandhip purANam
Anandha kavirAyar sennaik kalambagam
Anandha kavirAyar sEyUr murugan piLLaiththamizh
suppiradhibak kavirAyar kUzhappanNAyakkan kAdhal
18th C. AD
AuthorWork
abirAmi pattar abirAmi andhAdhi
ambalavaaNak kavirAyaraRappaaLichchura cadhagam
aliyUr pulavar indhirAyan padaippOr
aliyUr pulavar ibuni Andhan padaippOr
aruNAcala kavirAyar acOmugi n^Adagam
aruNAcala kavirAyar an^umAr piLLaith thamizh
aruNAcala kavirAyar iraamana thaagak kirththanai
aruNAcala kavirAyar sigazhik kOvai
appuLLaiyAr AzhvArgaL vazhith thirunNAmam
arumarundhu thEsigar arumporuL viLakka nigaNdu
azhagiya nambi kurubarambarai
kachchiyappa munivar thiruththaNigai purANam
kandhasAmip pulavar thiruppuvana purANam
kandhappaiyar thaNigaip piLLaiththamizh
kandhappaiyar thaNigai ulA
kandhappaiyar thaNigai andhAdhi
kurubadha thEsigar kumarEsa sadhagam
kumAracuvAmi thEsigar kumara cuvAmiyam
kumara kurupara thEsigar Athma rAmAyaNam
cadagOpa thEsar arisamaya thIpam
civaNYAna munivar amudhAmbigai piLLaith thamizh
civaNYAna munivar kalasai padhiRRupp an^thandhAdhi
civaNYAna munivar kANYsi purANam
civaNYAna munivar thirAvida mAbAdiyam
civaNYAna munivar thirumullai vAyil andhAdhi
civaNYAna munivar sOmEsar mudhumozhi veNbA
cAn^dhalinga cuvAmigaLavirOdha un^dhiyaar
candhak kavirAyar irangEsa veNbA
cidhambara nAdha munivar thiruppAdhirippuliyUr purANam
cidhambara cuvAmigaL thiruppUrur sannadhi muRai
cAndhup pulavar mayUra kirik kOvai
cAndhalinga kavirAyar thandhalaiyAr sadhagam
cinnAmalaiyAr sivasiva veNbaa
cangaramurththik kavirAyar sERRUr sEmindhArmidhu paLLu
thIrigudharAsappak kavirAyar kuRRAlak kuRavansi
thIrigudharAsappak kavirAyar kuRRAlach silEdai
thIrigudharAsappak kavirAyar kuRRAlath thalaburANam
thIrigudharAsappak kavirAyar kuRRAla mAlai
thIrigudharAsappak kavirAyar kuRRAla yamagavandhAdhi
thAyumAnavar thAyumAnavar pAdal thirattu
thalaimalai kanda thEvar marudhUr yAmaga andhAdhi
thAndavarAya cuvAmigaLkaivAlya nAvanNidham
thOtikkazhai cupramaNiya muthaliyArcidhambarEsar vaNNam
pin vElappa thEsigar thiruppariyalUr purANam
pinbazhagiya perumAL jiyar kurubarambarai ArAyirappadhi
palappattai sokkanNaadhappulavar azhagar kiLLaividu thUdhu
madhura kavirAyar thirukkAvUr nandhinNAdagam
munaip pAdiyAr aRan^eRich cAram
migamAn aRivAnan^dha ciththi
muththuvira ubaathyaayar muththuviriyam
muththurAsan kailAya mAlai
mugammadhu husain peNbuththi mAlai
nANAgUththar viruththAsala purANam
nAyinA mugammadhu pulavar mungirin mAlai
namachchivaayak kavirAyar cingaik cilEdai veNbA
oppilAmaNip pulavar civa ragaciyam
opAlagirushNa thEsar embirAn cadhagam
vaNNakkaLansiyap pulavar mugaiyaadhin purANam
rAmanNAdha cuvAmigaL cangarppa nirAgaraNam
varadha pandidhar civarAththirip purANam
vIramA munivar adhikAla mAlai
vIramA munivar avivEga purANaguru kadhai
viramA munivar cadhuragarAdhi
vIramA munivar thoNNul viLakkam
19th C. AD
AuthorWork
Arumuga n^Avalar periya purANa vasanam
Arumugap pulavar AththichchUdip purANam
AdhoomUla mudhaliyAr kadhA cindhAmaNi
AnandhabAradhi ayyangAr uththara rAmAyaNa kirththanai
aNNaamalai rettiyAr kavithaic cin^du
cinna caravaNap perumAL kavirAyar kAyargaNNi maalai
cinnaiya cettiyAr aruNAchchilEdai veNbA mAlai
ciththilevvai maraikkAyar AcAnbEyudhaiya sariththiram
caravaNa perumAL kavirAyar asvamEdhayAga purANam
ciraikkavirAya piLLai aNNAmalaiyAr vaNNam
kaNapathi ayyar adhUrubAvadhi nAdagam
thuraicAmi UmuppanAr ayOththin^agara maaNmiyam
sOmasundhara nAyagar AacArya prabAvam
irAma bhaarathi AththichchUdi veNbA
kirushNa piLLai irAchchaNiya yAththirigam
irAmachandhira kavirAyar irANiya vAsagappA
kan^dhap piLLai irAma vilAsam
thiruchchiRRambala thEsigar uththara kANda vasanam
thaNdapANi cuvAmigaL aRuvagai ilakkaNam
thaNdabANi cuvAmigaL EzhAyirap pirabandham
thaNdabANi cuvAmigaL En Adhichchaiththar pAdalgaL
pUndhi arangan^Adha mudhaliyAr kachchik kalambagam
thEvarAya cuvAmigaL kandhar sashti kavasam
raajam ayyar kamalAmbAL sariththiram
mINAtchicund^ara kavirAyar kazhumalaith thirip pandhAdhi
kuNangudi maSdhaan saagip kuNangudi maSdhAn pAdalgaL
mANikkavAsagar kuvalaya nAdagam-1
sangaranNaarayaNa saaSdhiri kuvalaya nAdagam-2
cinnasaravaNapperumAL kavirAyarkunRakkudi silEdai veNbA
vijayarAgap piLLai kurubarambaraip purANam
virarAgava mudhaliyAr thirukkaNNa mangai maalai
saravaNa thEsigar thirukkOvaiyaar uNmai
sinna caravaNapperumAL kavirAyar thiruchchuzhiyal andhaadhi
rAmalinga adigaL thiruvarutpA
sabAbadhi nAlavar thiraavida pirAgAsigai
rAmasandhirak kavirAyar thArugAvana vilAsam
kaasi viSvanNAdha mudhaliyAr thAsildhAr vilAsam
vi.kO. sUryanNaarayaNa saaSdhiri thanip paasarath thogai
vi.kO. sUryanNaarAyaNa saaSdhiri thamizhmozhi varalARu
vi.kO. sUryaNaarayaNa saasthiri nAtaka viyal
thandabANi suvAmigaL thamizh alangAram
kaasi viSvanNAdha mudhaliyAr thambaachchAri vilAsam
vi.kO. sUriyanNArAyaNa sASdhiri madhivANan
muththurAma mudhaliyArmerundhEviththaayaar pansaraththinam
saravaNa thEsigar viththunNERiyuNmai
nisaagunNaayOgi vivEga sindhAmaNi
virabathra mudhaliyAr viruththappAviyal
virAsAmich settiyAr vinOdharasa manjari
saravaNap perumAL kavirAyarvinNAyagar thirumuga vilAsam
sErak kaviraasap piLLai vAthpOkki naadaar ulaa
thandabANi suvaamigaL vaNNaththiyalbu
viSvanNAdha sAththiriyAr vaNNak kuRavansi
Anandha bAradhi ayyangAr yAnaimElazhagar nondhisindhu
saravaNap perumaaL kavirAyar adhiRRuppaththandhAdhi
kulaamgaadhiru nAvalarUmuvar ammAnai
cundaram piLLai maNENmaNiyam
pithAmbarap pulavar maRaik kalambagam
cinna caravaNapperumAL kavirAyar puvanEndhiran ammAnai
mAmbalak kavicinga nAvalar pirabandhath thirattu
mInAtchicuntharam piLLai pirabandhath thirattu
gopAlakrishna bArathiyAr nanthanAr carithirak kIrthanai
thi. ciRiya rathna kavirAyar pulavaraaRRuppadai
thaNdapANi cuvAmigaL pulavar purANam
muththuvEngada suppaiyA pirabandha thibigai
vi.kO.sUryanNArayaNa sASdhiri pAvalar virundhu
sadhAsivap piLLai pAvalar sariththira thibagam
irAmAnuja kavirAyar pArththasAradhi mAlai
paNdhiththuRai thEvar paNNur thirattu
? panniRu pAttiyal
rAmachchandhirak kavirAyar sagundhalai vilAsam
visAga perumALaiyar sadhirAlOgam
thirattu sivakkozhundhu thEsigar pirabandhath thirattu
vEdan^ayagam piLLai sarva sAmanya samarasak kIrththanai
vEdan^ayagam piLLai piradhAbamudhaliyAr sariththiram
sOmasundhara naayagar sivanNAmap paROdhai veNbA
kalvi kaLansiyap pulavar siraap puraaNa vaNNam
vEdharaNyam piLLai suguNasundhari
kalvik kaLansiyap pulavarsiththirakkavi thirattu
parasurAma kavirAyar siruththondar vilaasam
suvAmi kavirAyar suvAminNaadham
muththappach settiyAr seyangondAr sadagam
sErakkaviraasa piLLai sEyUr murugan ulaa
vEdhagiri mudhaliyaar manunNidhi sadhagam
vedakesari mudaliyAr nIthi chindAmani
vedanAyagam piLLai nIthi nUl
? nIthi venbA
? nIlakesi
thaNdavarAya mudaliyArpanchathandirak kathai
mAdhavaiyAa padmAvathi charithram
thAndava rAya mudaliyAr kathamanjari
vIrAsami chettiyAr vinoda rasa manjari
rAmachandra kavirAyar Sakuntali vilasam
rAmachandra kavirAyar TAruka vilasam
rAmachandra kavirAyarrRangone sandai Natakam
kAsi viswanAtha mudaliyAr Thasildar natakam (1868)
kAsi viswanAtha mudaliyArDambhachari vilasam
kAsi viswanAtha mudaliyAr Brahma samaja natakam
kandap piLLai Kandi Natakam
kandap piLLai chandrahasa vilasam
kadigaimuttu pulavar Samudra vilasam
muthuviira kavirayAr muttuviriyam
Arumuga n^Avalar paNYathan^diram
Arumuga n^Avalar vin^Odaraca maNYari
cubramania kavirayAr, serrUr naNamritham (editor)
Subramania KavirayAr, serrUr sepparaip pillaith tamizh
Kandaswmai kavirayAr, serrUr thani seyyul chintAmaNi
meenAkshicun^dara kavirayAr oruturaikkOvai
meenAkshicun^dara kavirayAr kalugumalai an^dAdi
gopAlakrishNa bhArathi
vEdan^Ayagam piLLai
mAmbalakkavi
civakkozhundu dEsikar
nellayappa kavirAyar
cubramanya cuvAmi
toluvUr vElAyudha mudaliyAr mahilmakkalambagam
vaNNak kalaNYiyap pulavar rAjanAyagam (2240 verses)
vaNNak kalaNYiyap pulavar ali pudusha nAtakam
meenAkshicun^daram piLLai(1815-1876) uraiyUr purANam
meenAkshicun^daram piLLai (1815-1876) sirkalikkOvai
meenAkshicun^daram piLLai (1815-1876) vEdan^ayaham kOvai
meenAkshicun^daram piLLai(1815-1876) sEkkizhar piLLait tamizh
meenAkshicun^daram piLLai(1815-1876) tirunagaikkaroNap purANam
meenAkshicun^daram piLLai(1815-1876) tirukukudan^daip purANam
meenAkshicun^daram piLLai (1815-1876) tiruvidai marudUr ulA
meenAkshicun^daram piLLai (1815-1876) vatpok kilambagam
G.U. Pope(1820-1907) thirukkuRaL (translation)
G.U. Pope(1820-1907) thiruvAchagam (translation)
G.U. Pope (1820-1907) n^AladiyAr (commentary)
G.U. Pope (1820-1907) n^eedhi n^eri viLakkam (comm.)
rAmalinga cuvamigaL (1823-1874) thiruarutpa
rAmalinga cuvamigaL (1823-1874) (arutperum jyOthi ahaval)
camuel vEdanAyagam piLLai (1826-1889 )
camuel vEdanAyagam piLLai (1826-1889) sugaNa sundari
krishNa piLLai (1827-1900) rakshaNya yAtriham
krishNa piLLai 1827-1900 rakshaNya samaya n^iRnayam
krishNa piLLai (1827-1900) rakshaNya manOharam
krishNa piLLai (1827-1900) rakshaNya kuRraL
mAmbalak kaviccanga nAvalar (1836-1884) vinayagamUrthi padiham
mAmbalak kaviccanga nAvalar (1836-1884) tiruchen^dil padiham
cabAbathi mudaliyar (1838-1898) tirukulan^dai vadivElan piLLai thamizh
cabAbathi mudaliyar (1838-1898) maduramAlai
cabAbathi mudaliyar (1838-1898) tirupparankunrath an^dhAdhi
daNdapAni cuvamigaL (1839-1898) pulavar purANam
daNdapAni cuvamigaL (1839-1898) Aruvahai ilakkaNam (grammar)
civaNYAna yOgigaL (1840-1924) sepparai veNbA
civaNYAna yOgigaL (1840-1924) nellai andAdi
civaNYAna yOgigaL (1840-1924) tiruchchendil sledai veNbA
civaNYAna yOgigaL koyilpatti purANam
ranganAtha mudaliyar, pooNdi (1844-1893) kachchik kalambagam
U.V. cuvamin^Atha aiyer (1855-1942) chintAmaNi (ed)
U.V. cuvamin^Atha aiyer (1855-1942) silappadihAram (ed)
U.V. cuvamin^Atha aiyer (1855-1942) pattuppAttu (ed)
U.V. cuvamin^Atha aiyer (1855-1942) n^ambi thiruvilaiyAdaL (ed)
U.V. cuvamin^Atha aiyer (1855-1942) paripAdal (ed.)
P.cun^daram piLLai (1855-1897) manOnmaneeyam (1891)
V.P. cubramaNya mudaliyAr (1857-1946) nellai sledai veNbA
V.P. cubramaNya mudaliyAr (1857-1946) kOmbi viruttam
V.P. cubramaNya mudaliyAr (1857-1946) ahalikai veNbA
S.M. n^atEca sastriyar (1859-1916) maami koluvirukkai
S.M. n^atEca sastriyar (1859-1916) dravidamadya kAlak kataigaL
S.M. n^atEca sastriyar (1859-1916) takkanAttu purvakAla kataigaL
n^ArAyaNacuvami aiyer, pinnAtUr (1864-1914) nilakantesvarak kOvai
n^ArAyaNacuvami aiyer, pinnAtUr (1864-1914) idumbavana purANam
n^ArAyaNacuvami aiyer, pinnAtUr (1864-1914) irayanaar arruppadai
chaNmugam piLLai, sozhavEndAn (1868-1915) tolkAppiyap pAyira virutti
chaNmugam piLLai, sozhavEndAn (1868-1915) thirukuRaL chanmuga virutti
AraNi kuppucuvAmi mudaliyAr (1867-1925) in^du madha uNmai
AraNi kuppucuvAmi mudaliyAr (1867-1925) kaivAlya vachanam
T.S.D. cuvami karungkuyil kunrattuk kOlai
R. rAghava aiyangAr (1870-1948) sAkun^talam (translation)
A. mAdhavaiAh (1872-1925) Padmvathi charitham
A. mAdhavaiAh (1872-1925) vijaya marthandam
A. mAdhavaiAh (1872-1925) muthu meenakshi
Sheik thambippavalar (1872-1950) thirunaagurttiruvvan^dAdhi
Sheik thambippavalar (1872-1950) shamsuddin kovai
Sheik thambippavalar (1872-1950) tirukkottaruppadiruptan^dAdi
rAjam aiyer(civasubramaNya aiyer) (1872-1898) kamalambAl charitam
P. camban^da mudaliyar (1873-1964) leelavathi sulOchana
civaprakAsa swAmigaL, karapatram (1874-1918) vedAnta manana chintAmani
civaprakAsa swAmigaL, karapatram(1874-1918) mAhavakya rahasyam
J.R. rangarAju (1875-1925) rajambAl
J.R. rangarAju (1875-1925) chandrakAntha
dEsiga vin^Ayagam piLLai (1876-1954) Light of Asia (transl.)
dEsiga vin^Ayagam piLLai (1876-1954) omAr khayyAm (transl.)
dEsiga vin^Ayagam piLLai(1876-1954) malarum maliyum
dEsiga vin^Ayagam piLLai (1876-1954) kuzhandai selvam
maRaimalai adigaL (vEdAchalam) (1876-1950) sOmasundarak kANYi akkam
maRaimalai adigaL (vEdAchalam) (1876-1950) mullaippattu (commentary)
maRaimalai adigaL (vEdAchalam) (1876-1950) pattinappAlai (commentary)
maRaimalai adigaL (vEdAchalam) (1876-1950) sAkuntalam (translation)
maRaimalai adigaL (vEdAchalam) (1876-1950) kumudavalli (novel)
M. rAghava aiyengar (1878-1960) tolkAppiya poruladhikAra arachi
C.K. cubramaNya mudaliyar (1878-1961)avanaci karunAmbikai piLLai tamizh
C.K. cubramaNya mudaliyar (1878-1961)periya purANam (commentary)
cubramaNya bhArati, varakavi (1880-1955) jatavallabhar (novel)
cubramaNya bhArati, varakavi (1880-1955) vijayabhaskaram (novel)
cubramaNya bhArati, varakavi (1880-1955) sun^daravaLLi (novel)
cubramaNya bhArati, varakavi (1880-1955) srivalli n^ayaki (play)
cubramaNya bhArati, varakavi (1880-1955) bhAratam (play)
cubramaNya bhArati, varakavi (1880-1955) paadukaa pattAbisheham (play)
vaduvUr doraiswAmi aiyengAr (1880-1942) dikambara cAmiyAr (novel)
vaduvUr doraiswAmi aiyengAr (1880-1942) marungapuri mayakkolai (novel)
V.V. cubramaNya aiyer (1881-1925) kuRaL (engl.transl.)
V.V. cubramaNya aiyer (1881-1925) kurun^thohai(eng. transl.)
V.V. cubramaNya aiyer (1881-1925) mangayarkariciyin kadal
C. cubramaNya bhArathi (1882-1921) pANYali sabatham, kuyil pAttu
C. cubramaNya bhArathi (1882-1921) kaNNan pAttu
C. cubramaNya bhArathi (1882-1921) chan^drikaiyin kadai
T.V.kalyANacun^dara mudaliyAr (1883-1953) murugan alladu azhagu
T.V.kalyANacun^dara mudaliyAr (1883-1953) peNNin perumai
cubramaNya civA (1884-1925) nana bAnu, prapaNYa mitram
cubramaNya civA (1884-1925) indiya desanthri
jagaviira pANdiyan(1886-1967) thirukuRaL kumarEsa veNbA
jagaviira pANdiyan (1886-1967) viira pANdiyan (epic)
jagaviira pANdiyan (1886-1967) paNYAlakkurichi viira charitram
n^Amakkal rAmalingam piLLai (1888-1972) malaikaLLan (fiction)
n^Amakkal rAmalingam piLLai (1888-1972) mAman mahal (novel)
n^Amakkal rAmalingam piLLai (1888-1972) Karpakavalli (novel)
bhArathi dAsan (1891-1964) kanaka subburathnam
T.N. cEshachAlam aiyer (1891-1938) Julius Caeser (translation)
T.N. cEshachAlam aiyer (1891-1938) Tempest (translation)
S.V. guruswami sarmA premakalAvatyam
R. krishNamUrthi (kalki) (1899-1954) pArthiban kanavu
R. krishNamUrthi (kalki) (1899-1954) sivakAmiyin sabatham
R. krishNamUrthi (kalki) (1899-1954) alai oosai
R. krishNamUrthi (kalki) (1899-1954) ponniyin selvan
R. krishNamUrthi (kalki) (1899-1954) thyAgaboomi
bavan^an^dam piLLai ( -1932) tolkAppiya porul adihAram
bavan^an^dam piLLai ( -1932) irayanar ahappurul
bavan^an^dam piLLai ( -1932) n^acchin^Arkkiniyam
cuddAn^an^da bhArathi
bAradhidhAsan pisirAn^dhaiyAr
bAradhidhAsan cEra thANdavam
bAradhidhAsan pANdiyan parisu
bAradhidhAsan bAradhidhAsan pAdalgaL
bAradhidhAsan puratchikkavi
paaradhidhaasan maNimEgalai veNbA
bAradhidhAsan azhagin sirippu
rA. rAgavaiyangAr pArikadhai
siRumAnavUr munucAmi mudhaliyAr pirabangORpatti
cupramaNiya bAradhiyArbAradhiyAr pAdalgaL
cupramaNiya bAradhiyArbAradhiyAr kadhaigaL
cupramaNiya bAradhiyArbAradhiyAr katturaigaL
pAlvaNNa mudhaliyAr corpozhivARRup padai
pammal camban^dhamudhaliyArcambandhamudhaliyAr n^AdagangaL
maRaimalai adigaL kOgilAmbAL kadidhangaL
cangaradhAsa cuvAmigaLcangaradhAsa cuvAmigaL n^Adagam
vA.vu. cidhambaranAr cuyasaridhai
pAmban swAmigal nAlaayira prabhanda vichAram
nA. kathiraivEr piLLaipattinatthAr puraNam
pA. jivaanNandham jivAvin pAdalgaL
vANidhAsan vANidhAsan kavidhaigaL
thi.thA. saravaNa muththu piLLai mOgan^Angi
kArththigEya mudhaliyAr mozhi nUl
maraimalai adigaL mullaippaattu ArAychchi
kAlamum maraimalai adigaL mANikka vAsagar varalARum
thEsiga vinNAyagam piLLai malarum mAlaiyum
thEsiya vinNAyagam piLLai marumagaLvazhi mANmiyam
mu. kadhirEsan settiyaar maNNiyal siruththEr
E.paa. supramaNiya mudhaliyAr agaligai veNbA
uththuth thambip pulavar abidhAna kOsam
a. singAravElu mudhaliyAr abidhAna sindhAmaNi
E. raamalingam piLLai avaLum avanum
thEsiga vin^Ayagam piLLai Asiya jOdhi
salAmbigaiAththichchUdi veNbA
u. raagava ayyangAr ArAchchith thogudhi
ulavar kuzhandhai irAvaNa kAvyam
kumAra cuvAmip pulavarilakkiya sollagarAdhi
thEsiga vin^Ayagam piLLai umaargayyaam pAdalgaL
rA.pi. sEdhuppiLLai Urum pErum
E. rAmalingam piLLai en kadhai
U. vE. suvAmin^Adha ayyar en sariththiram
kaNNadhAsan ainguru kAppiyangaL
bAradhidhAsan kaNNagi puratchik kAppiyam
kaNNadhAsan kaNNadhAsan kavidhaigaL
Abiragaam paNdidhar karuNaamithra sAgaram
ai.mu.supramaNiya mudhaliyAr kalaichchollAkkam
bAradhidhAsan kudumba viLakku
sEgavira pANdiyar thirukkuRak kumarEsa veNbA
saNmugam piLLai thirumullai vAyiR purANam
srinivAsa piLLai thamizh varalARu
a. kumArasuvAmip pulavar thamizhp pulavar sariththiram
sa. vaiyaaburip piLLaithamizhch sudar maNigaL
kaviNYar thamizh oli thamizh oli kavidhaigaL
pA.vo. mANikka nAyakkar thamizh ezhuththukkaLukku nanboruL viLakkam
kaa. supramaNiya piLLai thamizh ilakkiya varalARu
theesigavinaayagam piLLai thEviyin keerththanaikal
kaNNadAsan thaippAvai
mu. iRagavaiyangAr tholkApiyam poruLathikara ArAchi


AUTHORS OF ILANKAI/CEYLON/EELAM
19-20th C AkilAsanAr konEsapurAnAm
19-20th C cuvami vipulanAthar yazh nool
19-20th C cOmasundarap pulavar
19-20th C muthu thambi pulavarAsAnpayin saritham
1823-1879 Arumuga n^Avalar, n^allUr rAma vilAsam
1823-1879 Arumuga n^Avalar, n^allUr chandrahasa vilAsam
1823-1879 Arumuga n^Avalar, n^allUr kaNdi natakam
1843-1881 Ganesa pandithar, Jaffna ilaissaippurANam
1832-1901 C.W. dAmodaram piLLai viira soliyam (ed)
1832-1901 C.W. dAmodaram piLLai tanigaippurANam (ed)
1832-1901 C.W. dAmodaram piLLai kalittogai (ed)
(1858-1917) A.muthu thambi piLLai bhAratha surukkam
1858-1917 A.muthu thambi piLLai nannullaghu bOdham
1858-1917 A.muthu thambi piLLai yalppana charitram
1858-1917 A.muthu thambi piLLai abhidana kOlam
1851-1930 P. rAman^Athan bhagavad gitA (translation)
late 19thC chidambaram piLLai, SanguvElinyaya ilakkaNam
late 19thC chidambaram piLLai, SanguvEli ilakkiya sangraha
19th C vaidhyalingam piLLaichindAmaMi nikandu
19th C vaidhyalingam piLLaicaiva mahatva bhAnTamil Horoscope - 2010 Year Predictions for free Tamil Horoscope - 2009 Year Predictions for free
 • MESHAM RASI
 • RISHABAM RASI
 • MIDHUNAM RASI
 • KADAGAM RASI
 • SIMMAM RASI
 • KANNI RASI
 • THULAM RASI
 • VIRUCHIGAM RASI
 • DHANUSU RASI
 • MAKARAM RASI
 • KUMBAM RASI
 • MEENAM RASI
 • We are very much thankful to our sponsors.
  Ladies rolex replica watches series, many styles, the definition of replica rolex contemporary women's wrist scenery of the wrist of choice. Using a variety of different materials, with a variety of replica watches gemstones mosaic style and bracelet styles, the unique style of replica rolex watches black nano ceramic diamond watch came into being.